Focus on Performance and Wellbeing

All instruments support the development of individuals and organisations

Accessible

All assessments are extremely easy to use. Reports use every day language & are available immediately

Cost Effective

Simplified user training programmes. No license fees - pay per use. Competitive pricing structures

Evidence Based

All our work is supported by published research and client case studies. Data is available for analysis & evaluation.

Odporność Psychiczna - Budowanie odporności psychicznej w biznesie i pracy

Świat, w którym żyjemy, jest pełen presji i czynników stresogennych. Od momentu gdy się budzimy do czasu kiedy idziemy spać, większość z nas jest poddawana presji i różnego typu wyzwaniom.  Dla niektórych z nas presja stanowi czynnik budujący, pobudza nas do działania i osiagania wysokiej wydajności. Dla innych ta sama presja będzie czynnikiem degradującym, powodującym poczucie niemocy.

Nasze rozwiązania diagnostyczne i programy rozwojowe umożliwiają osobom i organizacjom:

  • Określić charakter presji i źródło stresu mających konsekwencje dla indywidualnej i zespołowej wydajności
  • Zidentyfikować indywidualną siłę psychiczną i nakreślić potrzeby rozwojowe dla wzmocnienia  wytrzymałości w radzeniu sobie z czynnikami stresu, presji i wyzwań.
  • Wdrożyć techniki wspierające radzenie sobie ze stresem, presją, wyzwaniami tym samym wzmacniając indywidualną odporność psychiczną lub wypracowanie narzędzi pozwalających odpowiadać na specyficzne sytuacje jak osoba odporna psychicznie.
  • Tworzyć i podtrzymywać skuteczne plany budowy wytrzymałości psychicznej i zoptymalizować wydajność, dobrostan i własne pozytywne zachowanie.

AQR posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Wraz z zespołem psychologów pod kierunkiem prof. Peter J. Clough z Uniwersytetu Manchester Metropolitan opracowaliśmy model definiujacy Odporność Psychiczną jak też stworzylismy narzędzie diagnostyczne umożliwiające badanie indywidualnej i zespołowej odporności psychicznej.

Zarówno Model jak też narzędzie, MTQ48, umożliwiają organizacjom na prowadzenie działań rozwojowych w oparciu o dowody przedstawiające stan ‘nastawienia’ pracowników, w tym menadżerów, w danej organizacji. Trenerzy, specjalisci HR, menadżerowie, optymalizują pozyskane informacje z badania MTQ48, wysokiej jakości narzędziem psychometrycznym, i na podstawie tych informacji wypracowują program działania. Nasze rozwiązania umożliwiają na badanie zmiany w jakimkolwiek momencie działań rozowjowych po to by:

  • Sprawdzić czy wprowadzone techniki rozowjowe działają – jak nie to co nie działa i co należy zmienić w naszym programie
  • Uzykać dowody, które można zaprezentować w raporcie podsumowującym projekt jak też udowodnić osobom poddanym rozwojowi , że ich działania wywołują zmianę

Szczegółowe informacje o narzędziu MTQ48

Studia przypadków

MTQ48 Warsztaty Licencyjne 19&20 lipca 2016 1.0

Kontakt z AQR: monika@aqr.co.uk

Przywództwo - Rozwój Indywidualnego i Zespołowego Stylu Przywództwa

Skuteczne przywództwo jest jednym z największych wyzwań stojących przed organizacjami w 21­szym wieku. Istnieje wyraźne powiązanie pomiędzy wysoką wydajnością a skutecznym przywództwem.

Efektywne zarządzanie daje dobre rezultaty. Skuteczne przywództwo daje wyjątkowe rezultaty .

Nasze narzędzia diagnostyczne i programy rozwoju wspierają organizacje i ich zespoły umożliwiając im:

  • Zbadanie stylu przywództwa na poziomie indywidualnym i zespołowym
  • Identyfikacja obszarów gdzie przywódctwo może być bardziej wydajne
  • Zdefiniowanie przywództwa do jakiego zmierzamy i ustalenie koniecznych kompetencji do osiągnięcia celów
  • Stworzenie planów działania wspierających strategiczny rozwój organizacji

Odpowiadając na wyzwanie przyjęte od Instytutu Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM),  AQR International wraz z zespołem psychologów pod kierunkiem prof. Peter J. Clough z Uniwersytetu Manchester Metropolitan stworzyli model definiujący istotę stylu przywództwa. Model ten jest wsparty narzędziem psychometrycznym badającym indywidualny i zespołowy styl przywództwa wspierający rozwój kadry menadżerskiej w organizacji.

Wiecej informacji na temat ILM72 Zintegrowany Model Przywództwa

Studia przypadków

Warsztataty Licencyjne ILM72

Kontakt z AQR: monika@aqr.co.uk

Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości

Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości oceniają indywidualne upodobania w zachowaniu, czyli preferowany sposób pracy. Nie mówią one niczego o umiejętnościach, lecz o postrzeganiu siebie w relacjach z innymi, o podejściu do problemów oraz o sposobie przeżywania emocji i uczuć. W przypadku ćwiczeń tego typu nie ma odpowiedzi dobrych ani złych.

Ćwiczenie zaprojektowano, aby umożliwić badanym określenie swojego typu osobowości. Narzędzie opiera się modelu osobowości Junga. Pomaga uczestnikom zidentyfikować ich preferencje odnoszące się do czterech aspektów osobowości, tj. Ekstrawersja vs. Introwersja; Poznanie vs. Intuicja; Myślenie vs. Odczuwanie; Osądzanie vs. Obserwacja.

Ćwiczenie z wykorzystaniem kart pozwala nam zbliżyć się do poznania swojego typu osobowości. Jego najważniejszym celem jest identyfikacja podejścia do kluczowych kwestii. Uczestnik może nie zgodzić się z rezultatem ćwiczenia, i po głębszym namyśle stwierdzić, że jego preferencje są jednak inne.

Narzędzie nie służy identyfikacji konkretnego typu. Zaprojektowano je, aby umożliwić odniesienie swoich preferencji do danego typu osobowości, czyli do sposobu, w jaki odnosimy się do otaczającego nas świata. W jaki sposób przyjmujemy i przetwarzamy informacje w celu podjęcia ważnych decyzji. Każdy z nas robi to w inny sposób.

Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości zostały stworzone dla potrzeb szkoleniowych i coachingowych w celu zapewnienia rzetelnej struktury dla rozpoczęcia dyskusji rozwojowej z uczestnikiem.

Szczegółowe informacje o Kartach do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości

Kontakt z AQR: monika@aqr.co.uk

Translate »
© AQR International 2016, All rights reserved.