Focus on Performance and Wellbeing

All instruments support the development of individuals and organisations

Accessible

All assessments are extremely easy to use. Reports use every day language & are available immediately

Cost Effective

Simplified user training programmes. No license fees - pay per use. Competitive pricing structures

Evidence Based

All our work is supported by published research and client case studies. Data is available for analysis & evaluation.

3 Ways to Boost Your Mental Toughness

I’m not usually a big fan of Hollywood style ‘man and his best friend’ stories but I did enjoy reading about Aussie ultra-marathon runner, Dion Leonard and his 3 tips to boost your mental toughness. These were accumulated from his triumph over a challenging youth that...
Read More

When Saying NO Is Better Than YES

One of the characteristics of mentally tough people is their ability to seize new situations and opportunities. They have the positive open mindset and confidence to make things happen. Another characteristic they possess is their ability to deliver consistently on...
Read More

The impact of Mental Toughness on Problem Solving and Decision Making

Problem Solving and Decision Making are regularly identified as one of the core “soft skills” for staff at all levels in organisations. The World Economic Forum study on the core skills needed for a successful 21st Century Employee identified these amongst others....
Read More

10 ‘Big Ideas On Thinking’

Last Christmas I was the lucky recipient, thank you Jeremy Tan, of the amazing book ‘Thinking, Fast and Slow’ published in 2011 by Nobel Prize winner Daniel Kahneman. It summarises the work in all three phases of his incredible career; namely his early work on...
Read More

Six Ways to Deal With Rude and Aggressive People

Rude and aggressive people are everywhere. They are abusive and dismissive, use insults like normal people use complements, they interrupt and are often poor listeners.  Sometimes they are oblivious to their behaviour and how their approach impacts on others. Those...
Read More
Odporność Psychiczna w Coachingu

Skuteczność interwencji coachingowej opiera się zasadniczo na relacji pomiędzy coachem a klientem. Jest to funkcją zachowania i pracy coacha i reakcją na te sygnały od coachee.

Zachowanie i reakcja coachee na proces coachingu można przełożyć na rozkład Gaussa kiedy badamy cechy osobowości. Będzie to związane ze spektrum reakcji na czekający osobę proces. Niektórzy wykażą się entuzjazmem i wyczekują na korzyści płynące z procesu coachingu. Inni będą się opierać tego typu interwencji. Większość coachee będzie mieć mieszane uczucia oscylujące na spektrum lęku i podekstcytowania związanych z czekającą ich scieżką w nieznane.

Dlatego też praca z coachee/klientami jest nacechowana pewną ilością wyzwań dla coacha. Odporność Psychiczna jest właśnie tą cechą osobowości, która odpowiada za naszą reakcję wobec wyzwań.

Isnieje kilka wymogów, które warunkują skuteczny proces coachingu:

 • Ustalenie realistycznych celów – i zobowiązanie się do ich osiągnięcia
 • Zrozumienie wyzwania i akceptacja – umieć radzić sobie z związanymi z tym niepewnościami
 • Poczucie wpływu – wierzyć , że można coś zmienić i że jest się w stanie zidentyfikować wszystkie kwestie związane z procesem –trzymanie balansu
 • Pewność, że ma się umiejętności i wiedzę potrzebną do osiągnięcia celu – i skutecznie radzić sobie z nieuniknionymi wpadkami.

Klient/Coachee nawiąże lepszą relację i pozytywne nastawienie do coacha, który sam umie zademonstrować powyższe warunki w swojej pracy. Odporność Psychiczna i rozwój Odporności Psychicznej są istotne zarówno dla klienta jak też samego coacha. Jest to kwestia ‘praktykuj własne kazanie’.

Więcej informacji nt. Rozwoju Odporności Psychicznej poprzez coaching

Pobierz przykładowy podręcznik do coachingu z zastosowaniem MTQ48 w modelu GROW

Pobierz przykładowe studia przypadku z zastosowaniem MTQ48 w procesie coachingu indywidualnego

Kontakt z AQR: monika@aqr.co.uk 

54907-Sorry-I-Can-T-Today

Executive Coaching z zastosowaniem badania stylu przywództwa

Każdy przywódca przyswaja sobie prefereowany styl pracy. Nie istnieje dobry czy zły styl pracy, wiemy, że jest to związane z sytuacją.  Zintegrowany Model Indywidualnego Stylu Przywództwa jak też narzędzie diagnostyczne, ILM72,  umożliwiają coachowi stworzenie bazy wyjściowej do pracy  indywidualnej z osobami na wysokich stanowiskach w organizacji lub też aspirujących do awansu.  Wyniki pochodzące ze skal szczegółowych jak też globalnych umożliwiają zdefiniowanie konkretnych obszarów do prowadzenia pracy nad własnym rozwojem względem problemu dla którego podjęto proces coachingu.

M72 bada individualny styl przywództwa w odniesieniu do szesciu specyficznych obszarów.

 • Zorientowany na Zadania v. Zorientowany na ludzi
 • Elastyczny v. Zasadniczy
 • Zdecentralizowany v. Scentralizowany
 • Zarządzający przez Pochwały v. Zarządzający przez wymagania
 • Nastawiony na Proces v. Nastawiony na efekt

Oparty na zdobytej Wiedzy v. Oparty na Wrodzonych Zasobach A useful generic approach for a coach to work with the Specific Scales would be to:

Jednym z możliwych sposobów pracy coacha na skalach specyficznych jest:

 1. Analiza wyników klienta względem sześciu skal specyficznych. W jakim stopniu klient preferuje jeden sposób nad innym. Istotnym aspektem może okazać się zrozumienie czy dany styl jest perferencyjny czy też zaadoptowany przez klienta. Jeśli zaadoptowany, to dlaczego?
 2. Zakładając, że styl przywódctwa jest sytuacyjny, który styl może być bardziej pożądany bądź konieczny w organizacji klienta w danym momencie i jakie ma to przynieść korzyści.
 3. Zindentyfikuj w jaki sposób wypełnić luki pomiędzy tym co jest a pożądaną sytuacją.
 4. Zrób listę działań i ustal pierwszeństwo.
 5. Zaplanuj wdrożenie – przeanalizuj wyniki.

Kolejne analizy pokazały, iż o efektywności przywódcy świadczą wyniki uzyskane w trzech skalach ogólnych. ILM72 również mierzy te trzy główne skale.

 • KONCENTRACJA NA OSIĄGNIĘCIU REZULTATÓW
 • KONCENTRACJA NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKACH
 • KONCENTRACJA NA PRACY ZESPOŁOWEJ

Jednym z możliwych sposobów pracy coacha na skalach głównych jest:

 1. Oceń w jakim stopniu klient wykazuje wyraźne przekonania względem trzech skal globalnych.
 2. Oceń w jakim stopniu wyjaśnia to relację klienta z ‘naśladowcami’.
 3. Oceń w jakim stopniu wyniki wyjaśniają wydajność w obszarach za które klient jest odpowiedzialny w organizacji.
 4. Następnie zidentyfikuj różnice i potencjalne obszary do rozwoju, ustal jakie bedą tego korzyści?
 5. Zrób listę działań i ustal pierwszeństwo.
 6. Zaplanuj wdrożenie – przeanalizuj wyniki.

Skale globalne umożliwiają coachowi pracę z klientem nad rozwojem efektywności nawet tam gdzie do pewnego stopnia ma miejsce wydajne przywództwo.

Szczegółowe informacje o Zintegrowanym Modelu Przywództwa i ILM72

Studia przypadków

Warsztaty Licencyjne ILM72

Kontakt z AQR: monika@aqr.co.uk

Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości

Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości oceniają indywidualne upodobania w zachowaniu, czyli preferowany sposób pracy. Nie mówią one niczego o umiejętnościach, lecz o postrzeganiu siebie w relacjach z innymi, o podejściu do problemów oraz o sposobie przeżywania emocji i uczuć. W przypadku ćwiczeń tego typu nie ma odpowiedzi dobrych ani złych.

Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości zostały stworzone dla potrzeb szkoleniowych i coachingowych w celu zapewnienia rzetelnej struktury dla rozpoczęcia dyskusji rozwojowej z uczestnikiem.

Zaletą kart w procesie coachingu jest szybkie uzyskanie informacji o preferencjach klientach jak też obszarach, których klient zdecydowanie unika lub blokuje. Przez wzgląd na swoją strukturę, karty umożliwiają dostęp do stwierdzeń, które prowokują do rozmowy i drążenia tematu. Czasami może to powodować konfrontację klienta ze specyiwcznymi zagadnienieniami, które klient ma zwyczaj unikać. Odpowiednio kierowana  przez coacha rozmowa pomaga zarówno coachowi jak też klientowi przeanalizować zagadnienia dla pogłębienia procesu rozwoju.

Pobierz broszure informacyjna Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości

Kontakt z AQR: monika@aqr.co.uk

Translate »
© AQR International 2016, All rights reserved.