Zintegrowany Model Przywództwa - ILM72

Skuteczne przywództwo jest jednym z największych wyzwań stojących przed organizacjami w 21­szym wieku. Istnieje wyraźne powiązanie pomiędzy wysoką wydajnością a skutecznym przywództwem.

Efektywne zarządzanie daje dobre rezultaty. Skuteczne przywództwo daje wyjątkowe rezultaty .

Nasze narzędzia diagnostyczne i programy rozwoju wspierają organizacje i ich zespoły umożliwiając im:

  • Zbadanie stylu przywództwa na poziomie indywidualnym i zespołowym
  • Identyfikacja obszarów gdzie przywódctwo może być bardziej wydajne
  • Zdefiniowanie przywództwa do jakiego zmierzamy i ustalenie koniecznych kompetencji do osiągnięcia celów
  • Stworzenie planów działania wspierających strategiczny rozwój organizacji

Odpowiadając na wyzwanie przyjęte od Instytutu Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM),  AQR International wraz z zespołem psychologów pod kierunkiem prof. Peter J. Clough z Uniwersytetu Manchester Metropolitan stworzyli model definiujący istotę stylu przywództwa. Model ten jest wsparty narzędziem psychometrycznym badającym indywidualny i zespołowy styl przywództwa wspierający rozwój kadry menadżerskiej w organizacji.

ILM72 - Opis Skal

Skale szczegółowe – preferowany styl przywódctwa

Zorientowany na Zadania v. Zorientowany na ludziNiniejsza skala opisuje i bada na ile porzywódca jest zorientowany na potrzeby związane z wykonywaniem zadania lub na potrzeby poszczególnych osób.
Elastyczny v. ZasadniczyTa skala bada stopień do jakiego przywódca skłonny jest włączać inne osoby w proces analizowania i podejmowania decyzji w danej organizacji.
Zdecentralizowany v. ScentralizowanySkala ta bada stopień do jakiego przywódca czuje, że jest głównym punktem kontroli i inicjacji działań a na ile pozwala innym sprawować władzę.
Zarządzający przez Pochwały v. Zarządzający przez wymaganiaSkala ta bada stopień do jakiego przywódca uważa, że ludzi motywują pochwały bądź kary i wymagania.
Nastawiony na Proces v. Nastawiony na efektSkala ta obrazuje, na ile istotne jest dla przywódcy osiąganie celów i co jest gotowy poświęcić, aby je osiągnąć.
Oparty na zdobytej Wiedzy v. Oparty na Wrodzonych ZasobachSkala ta bada na ile strukturalizacja, planowanie i osobiste zorganizowanie są ważne dla przywódcy, a na ile polegał on będzie na własnej obecności, intuicji oraz instynkcie.

 

Skale ogólne – główne kompetencje przywódcze

Kolejne analizy pokazały, iż o efektywności przywódcy świadczą wyniki uzyskane w trzech skalach ogólnych.

KONCENTRACJA NA OSIĄGNIĘCIU REZULTATÓWSkala pokazuje zakres, w jakim mamy do czynienia ze zdecydowaną determinacją do osiągnięć zarówno w długim i krótkim okresie czasu. Doprowadzenie do tego, co się obiecało jest nadrzędnym wymogiem prowadzącym do sukcesu i do poczucia satysfakcji. Zdeterminowana osoba może “poturbować” (lub stworzyć uczucie dyskomfortu) tych, którzy staną na jej drodze lub zbyt wolno reagują. Celem nie są porażki osobiste, ale wykonanie zadanie.
KONCENTRACJA NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKACHTa skala określa stopień skupienia się na budowaniu możliwości, zaufania oraz poświęcenia w konkretnych pracownikach. Dzięki temu przywódca przyczynianie się do rozwoju organizacji oraz samorealizacji i spełnienia w pracy podwładnym. Najważniejszym jest by pracownicy posiadali odpowiednie umiejętności, wiedzę i nastawienie do skutecznego wykonywania swojej pracy. Czynnikiem nadrzędnym jest organizacja i jej potrzeby a nie indywidualni pracownicy. Skuteczny przywódca jest świadomy potrzeb i tych nadrzędnych, czyli organizacyjnych i tych indywidualnych, czyli pracowniczych.
KONCENTRACJA NA PRACY ZESPOŁOWEJTa skala określa stopień do jakiego przywódca jest skupiony na wykorzystywaniu całego potencjału zasobów organizacji, tak by usprawnić proces podejmowania decyzji.

Nacisk kładzie się tu na umożliwienie zespołom gromadzenie i dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. D

Celem jest tu umożliwienie podejmowania decyzji na właściwym szczeblu i zapobieganie sytuacjom, w których relatywnie nieistotne decyzje są podejmowane na wyższym szczebel zarządzania niż to konieczne.

ILM72 - Warsztaty Licencyjne

AQR International prowadzi jednodniowe warsztaty licencyjne z zastosowania narzędzia psychometrycznego, ILM72.

Nasze warsztaty są prowadzone w formacie warsztatów otwartych bądź na życzenie klienta, zamkniętych.

Szczegółowy program warsztatów

Pin It on Pinterest